Zápis detí do MŠ

 

Riaditeľstvo Materskej školy Skalité- Ústredie oznamuje, že zápis detí na predprimárne vzdelávanie bude od 16. 4. do 20. 4. 2018 v budove MŠ. Zapisovať bude p. riad. Koričárová, p. zást. Gelačáková od 9.00 hod. do 15.00 hod.

 

K zápisu je potrebné:

  • žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
  • lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa
  • potvrdenie o absolvovaní / neabsolvovaní povinného očkovania
  •  rodné číslo dieťaťa
  • vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Kritéria prijatia dieťaťa do materskej školy

 

 Prednostne sa prijímajú:

1. deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku (predškoláci) do 31.8.2018

2. deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou 

3. deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

 

Ostatné kritériá:

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov  o prijatie detí do MŠ budú prijaté deti:

  • o ktoré sa stará osamelý zákonný zástupca, ktoré dovŕšia najmenej 3 roky veku k 31.8.2018
  •  zamestnaných oboch zákonných zástupcov, ktoré dovŕšia najmenej 3 roky veku k 31.8.2018 (uprednostnené budú staršie deti)

 

Žiadost o prijatie do Mš 2018.doc (36352)

"SLOVENSKO KRAJINA V SRDCI EURÓPY 2017"