Vážení rodičia,

poplatok za škôlku vo výške 10,-€ 

sa vyberá v utorok 

dňa 7. decembra 2021.

Prosíme rodičov,

 aby zaplatili v danom termíne.

 

Za pochopenie ďakujeme.

Materská škola Skalité – Ústredie

Materská škola Skalité – Kudlov

 

Usmernenie pre vstup zákonných 

zákonných zástupcov/splnomocnených

 sprevádzajúcich osôb do priestorov materskej školy

 

Vážení rodičia,

ak nie je možné zabezpečiť preberanie a odovzdanie dieťaťa zákonným zástupcom/splnomocnenou sprevádzajúcou osobou, ktorá nie je v režime OP, tak vo výnimočnom prípade do spoločných priestorov môžu vstúpiť aj ostatní rodičia detí.

Dôrazne žiadame, aby ste sa zdržiavali v spoločných priestoroch ( vestibul, chodba a šatňa) len nevyhnutný čas – maximálne 10 minút v obmedzenom počte -  najviac 2 rodičia. Zákonný zástupca/splnomocnená sprevádzajúca osoba zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení t.j. :  

                                            dezinfekcia

                                            respirátor

 2 m rozostupy

 

 

Usmernenie k vstupu cudzích osôb do priestorov MŠ vydalo MŠVVaŠ SR dňa 30.11.2021 v neskorých večerných hodinách.

 

Marta Koričárová a

Mgr. Magda Jašurková

 

Vážení rodičia ,

záujem o prevádzku MŠ 

počas vianočných prázdnin

 t.j. od 20.12.2021 do 7.1.2022 

nahláste do 3.12.2021.

Ďakujeme

 

 

Milí rodičia,

 prosíme Vás aby ste dodržiavali 

Školský semafor aktualizovaný dňa 26.11.2021.

 

!!! Upozornenie !!!

 Zmenili sa podmienky pre osoby vstupujúce

 do objektu školy a školského zariadenia 

viď. Príloha č. 3 Príloha č.3.pdf (208653)

 a str. 13 Školský semafor -

Základné prevadzkové pokyny

 www.minedu.sk/skolsky-semafor/ . 

 

 

Ďakujeme za pochopenie.

 

!!! AKTUALIZÁCIA !!!

26.11.2021

 

Zverejnenie aktualizovaného manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR

 

www.minedu.sk/data/att/21286.pdf 

 

Príloha č.1 Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

 

21287.docx (25019)

 

 

Príloha č.1a Písomné o bezpríznakovosti návštevníka

 

21288.docx (21339)

 

 

Ak dieťatko chýbalo v MŠ ,

tak podľa Školského semaforu 

 bez vypísaného a podpísaného tlačiva 

 (Príloha č.1 Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti)

mu nebude umožnený vstup do MŠ .

 

 

Ďakujeme za pochopenie.

 

 

Bez vypísaného a 

podpísaného tlačiva, 

nebude umožnený vstup 

dieťaťa do MŠ .

 

 

Ďakujeme za pochopenie.

 

 

 

Projekt 

"Zdravá a bezpečná školka"

 

 "Finančne podporil Žilinský samosprávny kraj."

 

 

V marci 2021 sa naša materská škola uchádzala o dotáciu Žilinského samosprávneho kraja v programe „Regionálne dotácie 2021 – Kysuce“ . Projekt pod názvom „ Zdravá a bezpečná škôlka“ vypracovala učiteľka PaedDr. A. Šimurdová v spolupráci s riaditeľkou materskej školy M. Koričárovou, zástupkyňou riaditeľky S. Gelačákovou a účtovníčkou materskej školy Ľ. Kožákovou.  Tento projekt bol schválený a podporený sumou 3 000,-€.  Materská škola z vlastných zdrojov poskytla sumu 600,-€. Projekt „ Zdravá a bezpečná škôlka“ je zameraný na zabezpečenie podmienok pre ochranu verejného zdravia detí materskej školy, zamestnancov i rodičov. Dôraz kladieme na prevenciu proti šíreniu ochorenia COVID-19. Z finančných prostriedkov boli zakúpené štyri certifikované germicídne žiariče, ktoré umiestnime do každej triedy. Sú určené na čistenie vzduchu v uzavretých priestoroch, využívajú zdroj UV žiarenia, bez tvorby ozónu, preto sa môžu využívať aj v prítomnosti ľudí. Zakúpené boli bezdotykové dávkovače so stojanom, dezinfekčné prostriedky na ruky, dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu povrchov a plôch, a  taktiež  sme finančné prostriedky použili na nákup papierových rolovaných utierok.

Ďakujeme za dotáciu  Žilinskému samosprávnemu kraju a veríme, že aj takto  prispejeme k ochrane zdravia a tak vytvoríme bezpečné prostredie v priestoroch materskej školy pre všetkých.

Germicídne žiariče sa budú používať po schválení dodatku k prevádzkovému poriadku

 Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Čadca.

 

Schválené RÚVZ Čadca  dňa 16.11.2021.

 

 

 

 

 

Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 18.10.2021

 

www.minedu.sk/data/att/21022.pdf

 

 

Usmernenie k ospravedlňovaniu neprítomnosti detí materskej školy 

počas pandémie ochorenia COVID-19

 

www.minedu.sk/data/att/21023.pdf

 

Povinné predprímarné vzdelávanie :

Sprievodca obsahmi a cieľmi

 

 

 

Milí rodičia,  metodický materiál

ktorý je v priloženom linku  je doplnkom k 

Štátnemu vzdelávaciemu programu 

pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. 

Môžete sa lepšie zorientovať v tom, 

čo by malo Vaše dieťatko  zvládnuť 

pred vstupom do základnej školy ,

tiež sa  dozviete čo všetko

 sa Vaše dieťatko učí v materskej škole 

a poznatky si môžete rozvíjať a upevňovať aj doma.

 

 

 

www.statpedu.sk/files/sk/svp/zavadzanie-isvp-ms-zs-gym/materska-skola/metodicke-materialy/sprievodca-cielmi-obsahom.pdf

 

 

Najčastejšie kladené otázky k  

ŠKOLSKÉHO SEMAFORU 

a manuálu...

 

aktualizácia 10.09.2021

 

www.minedu.sk/data/att/20707.pdf

 

OBOZNÁMIENIE GDPR

Naša zodpovedná osoba nás pravidelne informujeme o aktuálnom dianí v oblasti ochrany osobných údajov.

V súčasnosti čelí naša krajina, ale aj zvyšok sveta šíriacemu sa ochoreniu Covid – 19. V tejto nepriaznivej situácii pristúpila vláda Slovenskej republiky k zavedeniu viacerých operatívnych protiepidemických opatrení.

Z dôvodu lepšieho zvládnutia pandemickej situácie sa regionálne úrady verejného zdravotníctva obracajú so žiadosťou o pomoc na školy a školské zariadenia . Z tohto dôvodu môžeme byť oslovený za učelom poskytnutia adekvátnej súčinnosti.

V prílohe  je oboznámenie pre dotknuté osoby - osoby, ktorých osobné údaje budeme spracúvať a poskytovať regionálnemu úradu verejného zdravotníctva ak nás o to požiada.

 

Oboznámenie_pre_dotknuté_osoby .pdf (318834)

 

Čo mám robiť ak som COVID 19 pozitívny?

www.minedu.sk/data/att/17570.pdf

 

Čo mám robiť ak som bol v úzkom kontakte s COVID 19?

www.minedu.sk/data/att/17569.pdf