Oznam o termíne a podmienkach prijímania detí do Materskej školy Skalité – Ústredie č. 632 na školský rok 2020/2021

 

Zápis detí do Materskej školy  Skalité – Ústredie č.632

sa uskutoční od 04.05. do 07.05.2020

 

Podľa rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ školský zákon“ ) budeme  postupovať nasledovne:

 

 1.  podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí;
 2. potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
 3. ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy na predprimárne vzdelávanie  bez lekárskeho potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa, ktorého súčasťou je potvrdenie o očkovaní,  podáva zákonný zástupca dieťaťa v danom termíne od 04.05. do 07.05.2020  a to formou :

 • elektronickou ( vyplnenú preskenovanú, prefotenú  žiadosť s podpismi zákonných zástupcov ) poslať na email:   mkoricarova@centrum.sk
 • poštou na adresu: Materská škola Skalité – Ústredie č.632

                                        023 14 Skalité

 • vo výnimočnom  prípade od 13:00 hod do 14:00 hod v priestoroch materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko- epidemiologických opatrení ( rúško, rukavice, vlastné pero, vstup po jednom do budovy MŠ, a dodržiavanie rozostupov minimálne 2m)

 

Žiadosť si môžete stiahnuť tu : https://chrobaciky.webnode.sk/ziadost/

                                                             

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

 • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,
 • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku  a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
 • dieťa, ktorému  bolo dodatočne odložené plnenie  povinnej školskej dochádzky,
 • dieťa so špeciálnymi  výchovno – vzdelávacími potrebami, ak škola dokáže vytvoriť materiálne, personálne a priestorové podmienky,
 • výnimočne možno prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné podmienky ( predovšetkým kapacitné).

Prednostne sa prijíma:

 • dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
 • dieťa s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky,
 • dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

 

Písomné rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie k začiatku školského roku 2020/2021 vydá riaditeľka MŠ Skalité – Ústredie  do 30. júna 2020.

 

V Skalitom 30.3.2020

 

Sledujte, pridávame 

zaujímavosti a  novinky.......

 

<<<------------------

Aktivity pre deti

<<<------------------

 

 

VIAC V PRIEČINKU :

2% PRE MŠ