Milí rodičia!

Radi by sme Vás chceli oboznámiť s projektami do ktorých sa naša MŠ zapojila a dúfame, že s vašou pomocou a aktívným prístupom budeme mať väšiu šancu uspieť. Radi privítame informácie aj od Vás rodičov o ďaľších projektoch ktoré sú zamerané  pre MŠ. :-)

S pozdravom kolektív MŠ.

 

Naša materská škola je zapojená do projektov:

Na začiatku školského roka 2014-2015 sa naša MŠ zapojila do Programu digitalizácie škôl.

Hlavným cieľom tohto programu je digitalizácia a dlhodobá podpora škôl pri implementácii informačných technológií a moderných metód do pedagogickej praxe.

V rámci programu sme obdržali metodickú príručku Škôlka hrou. 

 

 

Národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva”.

V rámci úspechu projektu získala naša materská škola digitálny set, ktorý obsahuje interaktívnu tabuľu, notebook a tlačiareň.

 

Aktivizjúce metódy vo výchove :

 

www.amvprojekt.sk/

 

 

RECYKLOHRY

 

Chceme zvýšiť u detí povedomie o triedení odpadov  a tiež zaistiť recykláciu drobných elektrozariadení.

https://recyklohry.sk/sk

 

 

BEZPEČNÁ ŠKOLKA

https://bezpecnaskolka.sk/?cat=1

 

MEDVEDÍK NIVEA

INTEGRAČNÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE MATERSKÉ ŠKOLY MEDVEDÍK NIVEA
V polovici októbra 3. a 4. trieda obdržala prvý materiál " Náš rok s medvedíkom NIVEA" - pracovné listy a zošit predškoláka č.1.

 

Integračný a vzdelávací program nám prináša ponuku námetov na činnosti v oblastiach, ktoré sú zamerané na rozvoj predpokladov, nutných pre vstup do školy. Ide najmä o oblasť poznávaciu ( vnímanie, pozornosť, predstavivosť, pamäť a myslenie), sociálnu a citovú ( schopnosť hovoriť a dorozumieť sa s dospelými a vrstovníkmi, rešpektovať pravidlá, prijať rolu školáka), pracovnú ( prevziať za úlohy zodpovednosť,vydržať pri nej a dokončiť ju) a telesne pohybovú ( byť obratný najmä v jemnej motorike).

 

Program vychádza z požiadaviek na súčasné predškolské vzdelávanie, ako ho stanovuje Rámcový vzdelávací program pre predškolské vzdelávanie. Podporuje u predškolských detí individuálne rozvojové možnosti a pomocou hier a zmysluplne navodených tvorivých činností nenásilne ovplyvňuje ich vzťah k poznávaniu a učeniu.

Hlavnú pozornosť venuje deťom, ktoré v príprave na prechod z materskej školy do prvej triedy potrebujú pomoc. Pripravuje premyslenú vzdelávaciu ponuku pre deti s drobnými nedostatkami, oneskoreným vývojom a špecifickými vzdelávacími potrebami, ktoré majú odloženú školskú dochádzku. 

Je spracovaný v spolupráci s odborníkmi v oblasti predškolskej pedagogiky a psychológie Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. Gesciu nad projektom prevzala doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc. Medvedíkovi NIVEA dal jedinečnú podobu akademický maliar Gabriel Filcík.

www.nivea.sk/Tipy-and-rady/ext/sk-SK/Medvidek/pre-materske-skoly