Rada školy

  • Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a posudzuje záujmy miestnej samosprávy, rodičov, pedagogických a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania a yjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.
  • Rada školy  pracuje podľa vopred vypracovaného a schváleného plánu. Na svoje zasadnutia prizývajú riaditeľa školy, predsedu Rady rodičov a iných hostí.

  • Rada školy pri svojom vzniku prijala štatút, v ktorom sú uzákonené jej práva a povinnosti vyplývajúce z jej poslania.

  • Vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy a ku skutočnostiam uvedeným v § 5 ods. 7 zákona č. 596 /2003 Z. z. najmä: 

- k správe o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach,

- k správe o výsledkoch hospodárenia školy,

- ku koncepčnému zámeru rozvoja školy a k jeho vyhodnoteniu,

- k informácii o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.

- k návrhu školského vzdelávacieho programu.

 

Členovia rady školy:

Za rodičov : 4 členova

Za pedagogických zamestnancov :2 členovia

Za nepedagogických zamestnancov: 1 člen

Delegovaní členovia zástupcov obce: 2 členovia