Školský poriadok obsahuje:

 

ČASŤ I.

          1.Všeobecné ustanovenia ...............................................................................................2

ČASŤ II.

       1.  Charakteristika materskej školy..................................................................................3

      2. Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole,

               pravidlá zájomných  vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami

               a ďalšími zamestnancami  materskej školy.........................................................3

                2.1 Práva a povinností detí.........................................................................................3

                   2.2 Práva a povinností rodičov................................................................................4

                     2.3 Práva a povinností pedagogických zamestnancov.........................................7

         3.  Prevádzka a vnútorný režim materskej školy........................................................10

            3.1 Prevádzka MŠ..........................................................................................................10

              3.2 Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do MŠ...................................................12

                3.3 Vnútorná organizácia MŠ...................................................................................17

         4.  Bezpečnosť a ochrana zdravia detí a ochrana pred sociálnopatologickými

          javmi,  diskrimináciou alebo násilím...........................................................................23

            4.1 Bezpečnosť a ochrana detí......................................................................................23

           4.2 Ochrana pred sociálnopatologickými javmi ..........................................................27

 5.  Podmienky zaobchádzania s majetkom materskej školy..............................................27

6.  Dokumentácia materskej školy.........................................................................................28

ČASŤ III.

1.      Záverečné ustanovenia...................................................................................................29

2.      Derogačná klauzula .......................................................................................................30

 

Prílohy:

č.1  Denný poriadok

 

 

 

 

                                                            Časť I.

                                    Všeobecné ustanovenia

 

Školský poriadok materskej školy vydáva riaditeľka Materskej školy Skalité-Ústredie č. 632, v zmysle §153 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „školský zákon“)

           

 

                                                            Časť II.

1. Charakteristika materskej školy

 

Veľkosť školy, materiálno- technické a priestorové podmienky, charakteristika detí

Materská škola Skalité- Ústredie je umiestnená v centre obce Skalité, v jej budove sa nachádza obecná  knižnica a školská jedáleň, ktorá zabezpečuje stravovanie pre deti a zamestnancov MŠ a žiakov ZŠ Andreja Svorada a Benedikta a pre cudzích stravníkov.  Ďalej sa v tejto budove nachádza kancelária vedúcej školskej jedálne, spoločná kancelária riaditeľa MŠ, a účtovníčky, kotolňa na tuhé palivo, sklad učebných pomôcok.

Budova má samostatný vykurovací systém na tuhé palivo. Pozitívom je veľká novo oplotená školská záhrada, kde sa nachádzajú pieskoviská, kolotoče, preliezačky, hojdačky, záhradný domček a altánok. Súčasťou je aj bylinková záhradka. V areáli MŠ sa nachádza aj multifunkčné ihrisko.

MŠ má kapacitu štyroch tried a navštevuje ju okolo 90 detí. Tieto deti sú prevažne s trvalým pobytom v obci Skalité. Tiež poskytujeme deťom aj možnosť poldenného pobytu. Tri triedy sú so stabilnou spálňou.. V  4. triede sa ležadlá na oddych rozkladajú. Deti z 3. a 4. triedy sa stravujú vo svojich samostatných jedálňach. 1. a 3. trieda  má svoje sociálne zariadenia, 2. a 4. trieda má spoločné sociálne zariadenia.

Triedy sú vybavené novým účelovým nábytkom. Deti majú k dispozícii hračky, výtvarný materiál a pomôcky na tvorivú hru. V každej triede v MŠ sa nachádza  interaktívna tabuľa s príslušenstvom, detskou knižnicou  s knihami a časopismi. MŠ je vybavená informačno- komunikačnými pomôckami – fotoaparáty, notebooky, bee- bot včely, laminovačka, tlačiarne a podobne.

 

 

Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania

Dĺžka dochádzky dieťaťa do našej MŠ môže byť 1-4 roky. Poskytujeme celodennú výchovu a vzdelávanie deťom spravidla od 3 do 6 rokov, deťom s odloženým plnením povinnej školskej dochádzky a vo výnimočných prípadoch od 2,5 roka. V prípade záujmu rodičov poskytneme aj poldennú formu výchovy a vzdelávania.

Personálne zabezpečenie

Edukačnú činnosť vykonáva 8 pedagogických zamestnancov, väčšina z nich má trvalý pobyt v obci Skalité. Všetky učiteľky sú kvalifikované a spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti v súlade s platnou legislatívou.

O čistotu a poriadok priestorov a areálu MŠ sa stará školníčka a upratovačka.

V ŠJ pracuje vedúca školskej jedálne, hlavná kuchárka, 2 kuchárky a 3 pracovníčky v prevádzke.

MŠ zamestnáva účtovníčku, personálno- mzdovú pracovníčku na čiastočný úväzok a sezónne kuriča.  

                                          

2. Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole, pravidlá vzájomných  vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami  a ďalšími zamestnancami  materskej školy

Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského zákona je v súlade s dobrými mravmi, nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého dieťaťa, pretože v súlade § 145 ods. 1 školského zákona, sa práva ustanovené školským zákonom zaručujú rovnako všetkým deťom v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelávaní.

 

2.1 Práva a povinnosti detí

Dieťa má právo na:

v  rovnoprávny prístup k vzdelávaniu

v  bezplatné vzdelanie v materskej škole rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

v  vzdelanie v štátnom jazyku a v materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom v školskom zákone

v  individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti a zdravotný stav

v  úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti

v  poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním

v  výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí

v  organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny

v  úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu

v  právo na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov

v  dieťa so špeciálno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.

v  deťom cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky a deťom žiadateľov o udelenie azylu a Slovákov žijúcich v zahraničí sa poskytuje výchova a vzdelávanie a stravovanie v materskej škole za tých istých podmienok ako občanom Slovenskej republiky.

 

Povinnosti dieťaťa:

v  neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania

v  dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy

v  chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola alebo školské zariadenie        využíva na výchovu a vzdelávanie

v  pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní

v  konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní

v  ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov materskej školy

v  rešpektovať pokyny zamestnancov materskej školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi

 

2.2 Práva a povinnosti rodičov

Rodič (zákonný zástupca) dieťaťa má právo:

v  vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa tohto zákona, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy alebo školského zariadenia možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy

v  žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení poskytovali deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zákona

v  oboznámiť sa so školským programom školy a školským poriadkom

v  byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa

v  zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy

v  na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa - osobným dohovorom s riaditeľkou, alebo triednymi učiteľkami je možné dohodnúť vhodný čas na konzultácie o dieťati,

v  vyjadrovať sa k školskému vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy - Rady školy,

v  zapojiť sa do aktivít rodičovského združenia pri MŠ a obhajovať záujmy a potreby dieťaťa

 

Rodič (zákonný zástupca) dieťaťa je povinný:

v  vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole

v  dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom

v  dodržiavať prevádzkový čas - do materskej školy prichádzať v čase vymedzených hodín tak, aby nenarúšal výchovno-vzdelávaciu prácu s deťmi a  pracovné povinnosti zamestnancov,

v  zákonný zástupca je povinný riadne vyplniť potrebné údaje, ktoré obdrží v MŠ

v  informovať pedagogických zamestnancov i riaditeľku materskej školy o zmene bydliska, telefonickom kontakte,

v  dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby

v  nahradiť škodu, ktorú rodič, alebo jeho  dieťa úmyselne zavinilo

v  informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania

v  zákonný zástupca je povinný rešpektovať, že v čase od odovzdania dieťaťa službu konajúcej učiteľke až po prevzatie dieťaťa zákonným zástupcom (alebo ním splnomocnenou osobou) sa komunikácia s dieťaťom uskutočňuje len prostredníctvom príslušnej učiteľky, alebo riaditeľky materskej školy,

v  zákonný zástupca je povinný rešpektovať, že počas pobytu v materskej škole dieťa nesmie používať mobilné elektronické zariadenia, prostredníctvom ktorých dochádza k prenosu údajov tretím osobám bez súhlasu osôb o ktorých sa údaje prenášajú (pedagogických zamestnancov aj nepedagogických zamestnancov materskej školy a detí prijatých do materskej školy)

v  v prípade, ak zákonný zástupca bez predchádzajúcej dohody nevyzdvihne svoje dieťa z materskej školy do času ukončenia prevádzky materskej školy, materská škola bude kontaktovať postupne všetky osoby, ktoré majú poverenie na prevzatie dieťaťa (odporúča sa vyžiadať od zákonných zástupcov kontakty na viac osôb, ktoré by mohli v prípade tejto situácie prevziať dieťaťa); ak ani žiadna z poverených osôb neprevezme dieťa, bude materská škola kontaktovať príslušné okresné riaditeľstvo policajného zboru, ktoré okrem výkonu svojich oprávnení disponuje aj kontaktom na príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý je dosiahnuteľný aj mimo služobného času zamestnancov.

v  v prípade, ak má materská škola podozrenie, že zákonný zástupca opakovane preberá dieťa pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, alebo ak sa u dieťaťa prejavia zmeny, nasvedčujúce zanedbávaniu riadnej starostlivosti, bude materská škola po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu, v rámci všeobecnej oznamovacej povinnosti vyplývajúcej z § 7 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele informovať o tejto skutočnosti príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

v  prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

v  predložiť škole potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia, ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako 5 po sebe nasledujúcich dní

v  ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti.

v  ak je neprítomnosť dieťaťa dlhšia ako 30 dní oznámi zákonný zástupca dôvod neprítomnosti dieťaťa písomne riaditeľke MŠ, pričom pri opätovnom nástupe dieťaťa do MŠ predloží písomné prehlásenie o bezinfekčnosti prostredia. Ak rodič do 30 dní neoznámi dôvod neprítomnosti dieťaťa, považuje sa to za porušenie školského poriadku,

v  ak dieťa chýbalo v zariadení 3  po sebe nasledujúce dni, stačí keď oznámi zákonný zástupca  dôvod jeho neprítomnosti. Ak je dieťa choré, alebo má pedagogický zamestnanec podozrenie, že bolo choré, riaditeľka MŠ je oprávnená vyžadovať lekárske potvrdenie, ktoré je dokladom o tom, že dieťa je už zdravé.

v  ak dieťa chýbalo v zariadení dlhšie, malo infekčné ochorenie, alebo ochorenie vyžadujúce si liečbu antibiotikami, musí zákonný zástupca dieťaťa predložiť potvrdenie od lekára o ukončení liečenia, prípadne zdravotnom stave dieťaťa. (Zákon 245/2008 Z.z § 144 odst. 10  školský zákon),

v  ak nie je prítomné v MŠ 5 a viac dní,  a nie je choré pri návrate rodič predladá písomné prehlásenie o bezinfekčnosti prostredia nie staršie ako 1 deň o tom, že dieťa nemá prenosné ochorenie a nebolo mu nariadené karanténne opatrenie,

v  vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia predkladá zákonný zástupca aj pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ (Zákon č. 355/2007 Z.z § 24 odst. 6),

v  pri pohybe po budove materskej školy z hygienických dôvodov používať návleky na obuv.

 

2.3 Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov

       Práva pedagogických zamestnancov :

v  právo na zabezpečenie podmienok potrebných na výkon svojich práv a povinností najmä na svoju ochranu pred násilím zo strany detí, rodičov a iných osôb,

v  právo na ochranu pred neodborným zasahovaním do výkonu pedagogickej činnosti,

v  práva na predkladanie návrhov na skvalitnenie výchovy a vzdelávania, školského vzdelávacieho programu,

v  právo na výber a uplatňovanie pedagogických a odborných metód, foriem, stratégií a prostriedkov, ktoré utvárajú podmienky na učenie  sa a sebarozvoj detí, a rozvoj ich kompetencií,

v  právo na kontinuálne vzdelávanie a profesijný rozvoj za podmienok ustanovených zákonom  NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a v jazyku v ktorom pedagogickú činnosť vykonáva,

v  právo na objektívne hodnotenie a odmeňovanie výkonu pedagogickej činnosti.

 

Povinnosti pedagogických zamestnancov:

v  chrániť a rešpektovať práva dieťaťa a jeho zákonného zástupcu,

v  zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie o zdravotnom stave detí, výsledky psychologických vyšetrení, s ktorými prišiel do styku,

v  rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa,  s ohľadom na ich osobné schopnosti a možnosti, sociálne a kultúrne zázemie,

v  podieľať sa na vypracúvaní a vedení pedagogickej dokumentácie a inej dokumentácie,

v  stimulovať rozvoj dieťaťa  a objektívne hodnotiť rozvoj osobnosti dieťaťa a jeho spôsobilosti,

v  pripravovať sa na výkon priamej výchovno-vzdelávacej činnosti,

v  podieľať sa na tvorbe a uskutočňovaní - realizácií  školského vzdelávacieho programu

v  udržiavať a rozvíjať svoje profesijné kompetencie prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania alebo sebavzdelávania,

v  dodržiavať pracovný čas

v  neopúšťať bezdôvodne pracovisko

v  vykonávať pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami, hodnotami a cieľmi školského vzdelávacieho programu,

v  poskytovať dieťaťu alebo ich zákonnému zástupcovi poradenstvo (konzultácie) alebo odbornú pomoc spojenú s výchovou a vzdelávaním,

v  informovať  zákonného zástupcu dieťaťa o priebehu a výsledkoch výchovy a vzdelávania,

v  dodržiavať Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie, Školský vzdelávací program MŠ,

v  spolupracovať s pedagogickými zamestnancami a ostanými zamestnancami MŠ,

v  úzko spolupracovať s triednou učiteľkou  na vedení triednej agendy a pedagogickej dokumentácie  v triede v zmysle legislatívy,

v  zvyšovanie odbornosti a vzdelávanie, plnenie  úloh vyplývajúce z osobitných predpisov alebo pokynov  riaditeľky MŠ, plnenie ďalších osobných úloh- projekty, starostlivosť o pomôcky a hračky a pod.,

v  začínajúca učiteľka je povinná sa písomne pripravovať na edukačnú činnosť podľa pokynov uvádzajúcej učiteľky,

v  zúčastňovať sa na stretnutiach metodického združenia, pedagogických porád a ďalších porád pripravovaných vedením školy,

v  v úzkej spolupráci s prevádzkovým zamestnancom počas pobytu dieťaťa v materskej škole dbať na úpravu zovňajšku dieťaťa v súlade s jeho potrebami a hygienou.

v  jednať  taktne, na profesionálnej úrovni v rámci všeobecných zásad spoločenského vystupovania a komunikácie. Konzultácie prebiehajú na združeniach rodičov, prípadne vo vopred dohodnutom čase medzi učiteľkou a rodičmi,

v  službu konajúca učiteľka nesmie odviesť dieťa k sebe domov, ani ho odovzdať inej osobe ako je zákonný zástupca, alebo ním písomne splnomocnená osoba.

v  trieda učiteľka vo svojej triede vypracuje zoznam splnomocnenýchch osôb na preberanie detí s telefónnymi číslami a alergiami, počas školského roka zodpovedá za zápis nových poskytnutých údajov od rodičov ( nové alergie, tel. číslo, nová splnomocnená osoba)

v  pedagogickí zamestnanci budú počas konania o rozvode a úprave výkonu rodičovských práv a povinností  dbať o riadne napĺňanie rodičovských práv a povinností až do rozhodnutia súdu tak, ako to bolo do podania návrhu na rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k dieťaťu (napr. že každý rodič má právo priviesť dieťa do materskej školy aj ho z nej vyzdvihnúť)

v  pedagogickí zamestnanci materskej školy budú počas prebiehajúceho konania o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k dieťaťu zachovávať neutralitu vo svojich postojoch a vyjadreniach týkajúcich sa dieťaťa a že v prípade potreby poskytnú nezaujaté, vecné a objektívne stanovisko len súdu, ak si ho od materskej školy písomne vyžiada, a že obsah tohto písomného stanoviska neposkytnú 4 žiadnemu z dotknutých zákonných zástupcov (tu môže byť aj uvedené, že na žiadosť ani jedného zo zákonných zástupcov neposkytnú hodnotiace stanovisko),

v  pedagogickí zamestnanci budú rešpektovať, v prípade narušených vzťahov medzi zákonnými zástupcami, len rozhodnutie súdu alebo minimálne predbežné rozhodnutie súdu, ktorého zmyslom je dočasná úprava pomerov zákonných zástupcov vo vzťahu k starostlivosti o dieťa, t. j. materská škola bude rešpektovať to, že vykonateľnosť uznesenia o nariadení predbežného opatrenia nie je viazaná na jeho právoplatnosť, pretože toto uznesenie sa stáva právoplatné jeho doručením a márnym uplynutím lehoty na podanie odvolania; materská škola pritom rešpektuje skutočnosť, že aj napriek nariadeniu predbežného opatrenia rodičovské práva a povinnosti zostávajú zachované,

v  v prípade zverenia dieťaťa právoplatným rozhodnutím súdu len jednému zo zákonných zástupcov, ktorý zastupuje dieťa v bežných veciach, riaditeľka MŠ spolu s triednou učiteľkou poučia  rozvedených rodičov o tom, že materská škola bude riešiť všetky záležitosti týkajúce sa dieťaťa výhradne s rodičom, ktorý má dieťa v bežných veciach (napr. zabezpečenie krúžkovej činnosti atď.) zastupovať.

 

Pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy

v  vytvárať adekvátne pracovné podmienky, tvorivú atmosféru na udržiavanie dobrých medziľudských vzťahov v rámci kolektívu školy,

v  spolupracovať s rodičmi detí

v  uplatňovať iniciatívu, vzájomnú pomoc a ochotu v spolupráci s ostatnými zamestnancami (nezamieňať si s prenesením svojich povinností na druhých) v rámci pracovných vzťahov,

v  prejaviť otvorenosť, konštruktívnosť pri riešení konfliktných, sporných situácií (s rodičmi, s kolegyňami) snažiť sa o taktné  riešenie, bez účastí detí ,

v  rešpektovať pravidlá, nariadenia, príkazy zamestnávateľa a priameho nadriadeného /riaditeľky materskej školy/,

v  dodržiavať pracovnú disciplínu, rešpektovať kolegyne – nerušiť pri práci,

v  dodržiavať organizačné pokyny školského poriadku materskej školy ,

v  zvyšovať si odborné vedomosti, osvojovať si nové metódy a formy práce prostredníctvom   priamych rozhovorov, tvorivo uplatňovať skúsenosti v praktickej činnosti,

v  niesť zodpovednosť za nesplnenie pokynov a úloh,

v  uplatňovať toleranciu, rešpektovanie a úctu voči všetkým osobám v materskej škole,

v  asertívnym správaním predchádzať  vzniku stresových, konfliktných situácií.

 

 

3. Prevádzka a vnútorný režim materskej školy

3.1 Prevádzka materskej školy

 

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 06:45 hod. do 16.45 hod.

Riaditeľka materskej školy: Marta Koričárová

Telefónne číslo : 014/4376 231

Konzultačné hodiny: utorok od 11.00 do 12.00 hod., prípadne podľa predchádzajúceho dohovoru so zákonnými zástupcami.

Vedúca školskej jedálne: Jana Tabačárová

Telefónne číslo : 014/4376 270

Úradné dni pre verejnosť: pondelok – piatok 7:00 – 11:00

- prípadne podľa dohovoru so zákonnými zástupcami.

 

Konzultácie s pedagogickými zamestnancami

Konzultácie s pedagogickými zamestnancami sú uskutočňované formou stretnutí: triednych, školských, individuálnych, písomných. Vzájomné konzultácie sa uskutočňujú podľa konzultačných hodín jednotlivých triednych učiteliek, alebo po vzájomnej dohode. Konzultácie sú spravidla ústne, avšak pokiaľ rodič, prípadne pedagogický zamestnanec prejaví záujem, vyhotovia sa aj v písomnej forme. V písomnej forme sa vyhotovia aj vtedy, ak pedagogický zamestnanec opakovane rieši rovnaký problém, na ktorý bol rodič v predchádzajúcom čase upozornený. Ústna konzultácia však nesmie narúšať výchovno-vzdelávaciu činnosť detí. Pedagogickí zamestnanci okrem konzultácií môžu rodičom odporúčať pedagogickú literatúru, školenia a iné vhodné informácie z oblasti pedagogického pôsobenia dieťaťa, taktiež rodičom odporúčajú návštevu logopédia alebo psychológa.

Zamestnanci školy sú povinní dodržiavať mlčanlivosť o deťoch. Nepodávajú informácie žiadnym cudzím osobám. Telefónne čísla rodičov použijú len v prípade rýchleho kontaktu – náhle ochorenie dieťaťa, úraz a iné.

 

Prevádzka MŠ bola prerokovaná s rodičmi dňa 5.10.2017 a odsúhlasená zriaďovateľom.

 

Prevádzku materskej školy možno obmedziť alebo prerušiť. V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy po súhlase zriaďovateľa  prerušená z hygienických dôvodov na štyri týždne. V tomto období vykonávajú prevádzkové zamestnankyne veľké upratovanie a pedagogické zamestnankyne si čerpajú dovolenku podľa plánu. Prerušenie prevádzky na letné prázdniny oznámi riaditeľka MŠ zákonným zástupcom spravidla dva mesiace vopred.

Pokiaľ na akúkoľvek prázdninovú činnosť( jesenné, vianočné, jarné, veľkonočné a letné) nebude nahlásených  z celkového počtu 23% detí, prevádzka materskej školy sa preruší.

Záväzný záujem na prazdninovú činnosť si zákonní zástupcovia nahlásia v jednotlivých triedach do zoznamu detí, kde sa svojím podpisom zaväzujú, že dieťa bude navštevovať v čase prázdnin MŠ. Každé prerušenie prevádzky MŠ je prerokované so zriaďovateľom.

 

 

 

3.2 Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do materskej školy

               Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku, výnimočne, ak je voľná kapacita, možno prijať dieťa od dvoch rokov veku. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Deti od dvoch rokov veku možno prijať len výnimočne, riaditeľ MŠ nesmie pri prijímaní uprednostniť detí mladšie ako tri roky pred prijatím starších detí. Deti mladšie ako tri roky možno prijať len vtedy ak sú uspokojené žiadosti zákonných zástupcov detí ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky ako aj deti vo veku od troch rokov.

 

Ďalšie podmienky prijímania detí prerokované pedagogickou radou:

             V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do MŠ budú prijaté deti o ktoré sa stará osamelý zákonný zástupca, ktoré dovŕšia najmenej tri roky veku k 31.8. príslušného školského roku v ktorom sa koná zápis do MŠ.

Zamestnaných oboch zákonných zástupcov, ktoré dovŕšia najmenej 3 roky veku k 31.8. príslušného školského roku v ktorom sa koná zápis do MŠ.

 

Zápis a prijatie detí do MŠ

           Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti rodiča /zákonného zástupcu. Deti sa prijímajú k začiatku školského roka od 30. apríla do 31 mája daného roka, pokiaľ je voľná kapacita aj v priebehu školského roka.

Miesto a čas podávania žiadosti pre školský rok zverejní riaditeľka po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom dostupnom mieste. Riaditeľka spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy.

O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľka školy podľa §5 ods.13 písm.a) zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pri prijímaní detí do materskej školy sa postupuje v zmysle §3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole.

 

Deti sa prijímajú do materskej školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Žiadosť si zákonný zástupca prevezme v MŠ a predloží riaditeľke  spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa a údajom o povinnom očkovaní od všeobecného lekára pre deti a dorast. Žiadosť podaná bez týchto potvrdení  nie je kompletná, nebude akceptovaná.

Rajonizácia pri materských školách neplatí. Dieťa nemusí chodiť do materskej školy v mieste bydliska. Zákonný zástupca ho môže zapísať do materskej školy, ktorú si vyberie.

Rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky  predloží zákonný zástupca riaditeľke materskej školy spravidla do 30. mája. príslušného roka.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa vydá riaditeľka  spravidla do konca júna  príslušného roka. V rozhodnutí o prijatí môže riaditeľka určiť adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Riaditeľ MŠ vždy pred rozhodnutím o prijatí dieťaťa so špecialnými výchovno-vzdelávacími potrebami zváži či na prijatie takéhoto dieťa má, alebo nemá vytvorené  vhodné podmienky ( personálne, priestorové, materiálne atd.), alebo bude schopný po prijatí takéhoto dieťaťa tieto podmienky dodatočne vytvoriť.

V prípade, že rodič zámerne neuvedie v žiadosti a lekár v doklade o zdravotnom stave dieťaťa prípadné ochorenie dieťaťa, považuje sa to za závažné porušenie školského poriadku a môže viesť k vydaniu rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa na dobu, pokiaľ rodič nepredloží všetky potrebné lekárske vyjadrenia a iné doklady, z ktorých je  možné získať dostatok informácií a rozhodnúť o ďalšom postupe.

 

Prerušenie dochádzky dieťaťa

v  Ak dieťa nemôže dochádzať do MŠ z dôvodu liečebného pobytu, logopedickej MŠ, v očnom sanatóriu, či z iného dôvodu, podá zákonný zástupca písomnú žiadosť o prerušenie dochádzky dieťaťa riaditeľke MŠ.

v  V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa  v záujme zdravého vývinu môže riaditeľka po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy (na dohodnutý čas) alebo o ukončení tejto dochádzky, a to na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

 

 

 

Predčasné ukončenie predprímarného vzdelávania

v  na základe žiadosti zákonného zástupcu z dôvodu odsťahovania sa, alebo prijatia dieťaťa na inú materskú školu, alebo z dôvodu porušenia Školského poriadku po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu riaditeľkou materskej školy.

v  na základe odborného vyjadrenia neodporúčania príslušného poradenského zariadenia (CPPPaP, CŠPP) k predprimárnemu vzdelávaniu dieťaťa spolu s ostatnými deťmi v triede, alebo ak zákonný zástupca dieťaťa nevyjadrí písomnou formou  škole súhlas  k  spolupráci s príslušným poradenským zariadením (CPPPaP, CŠPP) na zabezpečenie  vhodných podmienok pre edukáciu dieťaťa v prípade, že  škola nemá pedagóga  so špeciálnopedagogickou kvalifikáciou.

v  ak zákonný zástupca dieťaťa neinformuje  školu o zdravotných problémoch dieťaťa a iných závažných skutočnostiach vzťahujúcich sa na zdravotný stav dieťaťa.

v  rodičia sú povinní informovať MŠ o prípadných zdravotných problémoch dieťaťa, alebo o iných závažne dôležitých skutočnostiach, ktoré by mali vplyv na  priebeh výchovy a vzdelávania dieťaťa (§144 ods.7 písm. d školského zákona). Ak tak neurobia, riaditeľka školy môže  po zistení okolností ovplyvňujúcich výchovu a vzdelávanie rozhodnúť o diagnostickom pobyte dieťaťa, počas ktorého overí, či dôjde k zmene formy výchovy a vzdelávania (§108 školského zákona), prípadne pristúpi po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu, k vydaniu rozhodnutia, buď o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy, alebo o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania z toho dôvodu, že MŠ nie je schopná, vzhľadom na svoje podmienky, poskytnúť adekvátnu výchovu a vzdelávanie primerané druhu a stupňu zdravotného znevýhodnenia dieťaťa. Komunikácia s týmito rodičmi musí byť zaznamenaná písomne a riadne evidovaná.

 

Dochádzka detí do MŠ

           Deti do jednotlivých tried zaraďuje na začiatku školského roka riaditeľka,  spravidla podľa veku, tiež na základe osobitosti a vyspelosti dieťaťa a podľa kapacity jednotlivých tried. Počas roka môže riaditeľka preradiť deti z jednej triedy do druhej, ak to kapacita jednotlivých tried dovoľuje. Rodičovi v takomto prípade oznámi dôvod a termín preradenia riaditeľka osobne. Preradenie dieťaťa počas školského roka je v právomoci riaditeľky a jej rozhodnutie je konečné. Rozhodnutie sa písomne nevyhotovuje, zmena sa zaznačí v dokumentácií príslušných tried.

Najvyšší počet detí v triede MŠ podľa školského zákona je:

20 v triede pre 3- až 4- ročné deti,

21 v triede pre 4- až 5- ročné deti,

22 v triede pre 5- až 6- ročné deti,

21 v triede pre 3- až 6- ročné deti.

 

Ak sú splnené požiadavky podľa osobitného predpisu, najvyšší počet detí v triede sa môže zvýšiť o tri deti z dôvodu:

a) zmeny trvalého pobytu dieťaťa,

b) zaradenia dieťaťa na adaptačný pobyt alebo len na diagnostický pobyt v materskej škole,

c) odkladu plnenia povinnej školskej dochádzky alebo dodatočného plnenia povinnej školskej dochádzky,

d) zvýšeného záujmu zákonných zástupcov detí o výchovu a vzdelávanie v materskej škole.

 

            Rodič je povinný priviesť dieťa do MŠ najneskôr do 8.30 hod. a prevezme ho zvyčajne až po 15.00 hod., ak je v MŠ prihlásené na celý deň. Spôsob dochádzky dohodne rodič s riaditeľkou, alebo s učiteľkou na triede. Spôsob stravovania dohodne rodič s vedúcou školskej jedálne.

Všetky osoby, ktoré zákonný zástupca splnomocní na preberanie dieťaťa z MŠ, musia byť uvedené v splnomocnení, ktoré platí vždy v príslušnom roku.

Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič 24 hodín vopred okrem dňa nasledujúceho po dni pracovného pokoja, kedy môže svoje dieťa odhlásiť najneskôr do 7.30 hod. Ak dieťa ochorie, alebo z iného dôvodu nechodí do MŠ, rodič je povinný oznámiť dôvod neprítomnosti písomne, telefonicky (041/4376 270), alebo ústne. Ak sa tak nestane, uhrádza zákonný zástupca plnú stravnú jednotku. Ak zákonný zástupca dieťa neodhlási včas zo stravy, môže si obed za prvý deň prevziať do obedára v čase .......................

 Ak rodič do 14 pracovných dní neoznámi riaditeľke alebo triednej učiteľke dôvod neprítomnosti dieťaťa, alebo závažným spôsobom opakovane porušuje školský poriadok, riaditeľka po predchádzajúcom upozornení rodiča môže rozhodnúť o ukončení dochádzky do materskej školy.

 

Úhrada poplatkov za dochádzku

           Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy je určená všeobecne záväzným nariadením zriaďovateľa.

Za pobyt dieťaťa v MŠ je zákonný zástupca dieťaťa v súlade s VZN obce Skalité povinný prispievať  10 €.

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10.dňa v kalendárnom mesiaci účtovníčke p. Kožákovej v priestoroch riaditeľne.

O úhradách príspevkov je vedená kontrolovateľná evidencia.

Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa:

v  ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

v  ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi

v  ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

v  ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom (vopred zaplatený príspevok sa v prípade potreby rieši kompenzáciou v nasledujúcom mesiaci).

v  Ak zákonný zástupca uhradí príspevok a nastanú podmienky podľa uvedených bodov, zriaďovateľ MŠ započíta úhradu na ďalší mesiac na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

 

Príspevok za stravovanie dieťaťa:

           V školskej jedálni pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Skalité je na jeden deň určený príspevok :

celodenná strava:

vo výške stravného limitu ........

z toho :  desiata:     .....................

              obed:        .....................

              olovrant:   .....................

 

Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, je určený vo výške nákladov  na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky - §140 ods.10 školského zákona.

Príspevok sa uhrádza vopred do 10. kalendárneho dňa v mesiaci!

Z dôvodu neuhradenia príspevku v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Skalité o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a školskej jedálne  pri materskej škole môže riaditeľka po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy.

3.3 Vnútorná organizácia materskej školy

 

Organizácia tried a vekové zloženie detí

Prízemie:     trieda č.1  - Lienky           

Poschodie:   trieda č.2 – Mravčeky

                    trieda č.3 –  Včielky                                                                          

                    trieda č.4 - Motýliky   

Miestnosť pri prvej triede slúži ako izolačná miestnosť pre detí, ktoré majú zvýšenú teplotu alebo iné príznaky choroby.

 

Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie detí

        Budovu otvára zamestnanec MŠ (p. školníčka, p. upratovačka, alebo určený pedagogický zamestnanec) o 6.30 hod. a zatvára o 17:00 hod. V čase od 6.45 – 7.00 hod. sa schádzajú deti v jednej triede na prízemí a na poschodí.

Po príchode druhej  učiteľky sú deti vo svojich triedach. Popoludní pri odovzdávaní detí rodičom sú deti z prízemia opäť spojené do tried na poschodí. Preberanie detí medzi učiteľmi je možné len písomne na základe aktuálneho zoznamu detí s podpisom preberajúceho a odovzdávajúceho do zošita nato určeného

 Pracovníčky nastupujú do práce podľa časového zadelenia. Každý zamestnanec školy sa zapisuje do dochádzkového listu..

        Zákonní zástupcovia sú povinní oznámiť, pri osobnom preberaní učiteľkou, skutočnosti týkajúce sa zdravia dieťaťa. Učiteľka  môže  odmietnuť prevzatie dieťaťa ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy. Ak dieťa v materskej škole počas dňa ochorie, učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí, dozor ním poverenou osobou z radov zamestnancov školy a informuje zákonného zástupcu dieťaťa. V materskej škole nesmú byť podávané žiadne lieky.  Výnimkou sú život obrodzujúce situácie dieťaťa ( astma, epilepsia a pod.) s potvrdením od lekára a následným postupom, ako podať liek.

         Ak počas dochádzky dieťaťa spozoruje učiteľka možné zdravotné, fyzické, duševné, mentálne alebo zmyslové postihnutie dieťaťa, prípadne výchovné problémy, oznámi toto bezodkladne riaditeľke materskej školy, ktorá písomne vyzve zákonného zástupcu, aby požiadal o vyjadrenie k problému príslušného odborníka a následne správu a odporúčania odborníka predložil riaditeľke materskej školy. Ak tak zákonný zástupca neurobí ani po druhej výzve riaditeľky materskej školy, bude to považované za porušenie školského poriadku a  riaditeľka rozhodne o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy.

 

Adaptačný program MŠ: 

       Adaptačné obdobie začína od prvého dňa dochádzky do MŠ. Deti prichádzajú do MŠ v prvých dňoch na kratší čas, postupne sa ich pobyt predlžuje. Prvý týždeň umožňujeme, podľa potreby vstup do triedy aj rodičom, aby dieťa nestrácalo pocit istoty. V čase adaptačného pobytu dieťaťa v MŠ pedagogickí zamestnanci spolupracujú so zákonným zástupcom dieťaťa, s prihliadnutím na jeho individuálne osobitosti.

 

Preberanie detí

          Rodič je povinný priviesť dieťa do MŠ najneskôr do 8:30 hod. Svoje dieťa preberá v čase od 11.30 do 13.00 alebo od 15.00 do 16.45 hod. Ak rodič potrebuje dieťa priviesť alebo odviesť v inom čase, je potrebné o tom vopred informovať učiteľku.

Rodič môže písomne poveriť na prevzatie dieťaťa aj inú osobu, avšak staršiu ako 10 rokov.

V prípade, že rodičia majú súdnym rozhodnutím, príp. predbežným opatrením obmedzené preberanie detí, je potrebné o tom písomne ( fotokópiou úradného rozhodnutia) informovať riaditeľku MŠ.

         Zákonný zástupca je povinný odovzdať svoje dieťa priamo učiteľke do triedy. Učiteľka  zodpovedá  za dieťa od prevzatia, až po odovzdanie zákonnému zástupcovi (inej splnomocnenej osobe) alebo učiteľke, ktorá ju v práci strieda. Zodpovednosť za dieťa nenesie v tom prípade, ak zákonný zástupca osobne neodovzdá dieťa učiteľke a nechá ho voľne pohybovať po budove MŠ.

        Zákonný  zástupca je povinný vyzdvihnúť si dieťa do skončenia prevádzky t.j. do 16,45 hod. Prípadný výnimočný neskorší odchod je potrebné ohlásiť vopred telefonicky, ešte pred skončením prevádzky MŠ.

        Opakovaný neskorý príchod pre dieťa po skončení prevádzky materskej školy, je považovaný za porušenie školského poriadku. V prípade, že pre dieťa v stanovenom čase nikto nepríde, učiteľka využije telefónne číslo na skontaktovanie sa so zákonným zástupcom. Oneskorené príchody sa značia do zošita s časom odchodu a podpisom zákonného zástupcu. Zákonný zástupca bude upozornený na porušenie školského poriadku. Ak zákonný zástupca opakovane porušuje školský poriadok, riaditeľ po predchádzajúcom slovnom i písomnom upozornení môže rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ.

V prípade, že rodičia majú súdnym rozhodnutím, príp. predbežným opatrením obmedzené preberanie detí, je potrebné o tom písomne (fotokópiou úradného rozhodnutia) informovať riaditeľku MŠ. MŠ komunikuje s tým rodičom, ktorému bolo súdom zverené dieťa do opatery.Zákonný zástupca (alebo ním splnomocnená osoba) dieťaťa navštevujúceho materskú školu,  je povinný po prevzatí dieťaťa od učiteľky nezdržiavať sa naďalej v areáli materskej školy, čím sa myslí aj školské ihrisko a opustiť areál materskej školy v čo najkratšom čase.

 

Organizácia prevádzky podľa aktivít denného režimu:

         Učiteľka počas aktivít s deťmi odchádza od detí z triedy len v krajnom prípade a na nevyhnutne potrebný čas, pričom o dozor pri deťoch požiada kolegyňu, príp. inú zamestnankyňu MŠ.

        Pri organizácií činnosti spojených s uspokojovaním základných fyziologických potrieb detí má učiteľka vždy na zreteli dodržiavanie psychohygieny detí a ochrany  ich zdravia.

 

Prehľad o usporiadaní denných činností v MŠ – DENNÝ  PORIADOK

         Výchovno – vzdelávacia činnosť v MŠ pozostáva z ustálených organizačných foriem. V týchto formách sa vzhľadom na optimálny biorytmus a zdravú životosprávu dieťaťa predškolského veku uspokojujú rozmanité potreby a záujmy.

Usporiadanie denných činností, pravidelne sa opakujúcich v konkrétnej triede je spracované vo forme denného poriadku.

Denný poriadok je zverejnený pre zákonných zástupcov na nástenke v šatni príslušnej triedy.

Denný poriadok je v prílohe č.1.

 

Organizácia v šatni

         Do šatne majú prístup zákonní zástupcovia a splnomocnené osoby v čase od 6:45 do 8:30 hod., 11:30 – 13,00 pre detí s poldennou dochádzkou

a od 15:00 -  16,45 hod.. Pred vstupom do šatní používajú textilné návleky na obuv. Obuv detí 2., 3. a 4. triedy sa odkladá vo vstupnom vestibule a 1. triedy vo svojej šatni. Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky vedú rodičia v spolupráci s učiteľkou detí k samostatnosti a poriadkumilovnosti. Každé dieťa má svoju skrinku s pridelenou značkou. Za poriadok v skrinkách a vlastné hračky zodpovedá rodič, tiež za stále pripravené náhradné oblečenie, pre prípad znečistenia. Do skriniek sa  nesmie odkladať deťom jedlo, ovocie, sladkosti, lieky /ani vitamíny/, rôzne spraye ani iné predmety, ktoré z hľadiska bezpečnosti  do MŠ nepatria (peniaze, cenné predmety, veľkoobjemné hračky apod.) . Odporúčame priniesť dieťaťu pohodlne oblečenie na prezlečenie do triedy, na prezutie ortopedické sandále alebo uzavreté prezuvky.Za poriadok a estetickú úpravu v šatni zodpovedajú učiteľky príslušnej triedy, za hygienu a uzamknutie vchodu školníčka a upratovačka.

Organizácia v umyvárni

        Každé dieťa má vlastný hrebeň, uterák, zubnú kefku a pohár. Za pravidelnú výmenu uterákov zodpovedá školníčka a za suchú podlahu zodpovedá školníčka a upratovačka. Deti sa v umyvárni spravidla zdržiavajú za prítomnosti učiteľky, ktorá ich učí základným hygienickým návykom a sebaobsluhe. Za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie  hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedajú učiteľky príslušnej triedy a prevádzkové zamestnankyne.

 

Organizácia pri jedle

         Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stravovania zodpovedá vedúca školskej jedálne a hlavná kuchárka v prevádzke. Zabezpečujú tiež zisťovanie počtu stravníkov a pitný režim. Za organizáciu a výchovno-vzdelávaciu činnosť pri jedle zodpovedá učiteľka. Vedie detí k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stravovania, uplatňuje individuálny prístup k deťom. Počas jedla deti nenásilne usmerňuje, podľa želania rodičov detí prikrmuje. Nenúti ich jesť.

Deti v 1.triede používajú pri jedle lyžičku, v 2.triede lyžičku a v druhom polroku vidličku a postupne aj nôž. Detí v 3. a 4.triede používajú samostatne kompletný príbor od októbra.

Ak dieťa musí mať z objektívnych zdravotných dôvodov vylúčené zo stravy určité potraviny, je zákonný zástupca povinný podať u vedúcej školskej jedálne žiadosť o výnimku v stravovaní dieťaťa. K žiadosti, ktorá musí obsahovať osobné údaje o dieťati - prikladá doklad od lekára na ktorom budú uvedené potraviny, ktoré dieťa nesmie jesť ( mliečne výrobky, potraviny obsahujúce škrob, kakao......)

Časový harmonogram podávania jedla:

- osobná hygiena a desiata:       od 8,35

- osobná hygiena a obed:         od 11,35

- osobná hygiena a olovrant:   od 14,30

 

Pobyt detí vonku a vychádzky

         Pobyt vonku obsahuje pohybové aktivity detí, v rámci školského dvora, alebo vychádzky. Uskutočňuje sa každý deň  v každom vhodnom počasí. Výnimkou sú iba nepriaznivé klimatické podmienky , silný nárazový vietor, silný mráz, dážď (nie mrholenie ). V jarných a letných mesiacoch sa pobyt vonku upravuje vzhľadom na intenzitu slnečného žiarenia a zaraďuje sa 2x počas dňa, v dopoludňajších a odpoludňajších hodinách. Pobyt vonku učiteľka premyslí tak, aby bol pre detí zaujímavý a príťažlivý. Učiteľka, ktorá príde na dvor s deťmi ako prvá, skontroluje bezpečnosť areálu školského dvora, podľa potreby odstráni z dosahu nebezpečné predmety, prípadne zabezpečí ich likvidáciu prevádzkovou pracovníčkou. Neodmysliteľnými činnosťami počas pobytu vonku sú tvorivé aktivity s pieskom, pohybové hry s loptou a iné pohybové, športové a hudobno-pohybové hry, ako je kreslenie kriedovým pastelom na betón atď.

Učiteľka venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany ich zdravia.

Na vychádzke ide učiteľka posledná, vždy za deťmi. Pri prechádzaní cez komunikáciu sa učiteľka dôsledne riadi zásadami ochrany zdravia a bezpečnosti detí. Dáva znamenie zdvihnutou rukou alebo používa terč na zastavenie premávky, vchádza na vozovku prvá a odchádza z nej posledná. Deti počas vychádzky používajú reflexné vesty.

 

Organizácia na schodoch

Schodisko na prvé poschodie a vonkajšie schodisko využívajú deti v priebehu dňa takým spôsobom, že pri hromadnom presune po schodisku si učiteľka zoradí do jedného radu. Deti sa pri chôdzi pridržiavajú zábradlia. Pri schádzaní učiteľka zostupuje prvá, pri chôdzi nahor  posledná.

 

Odpočinok

Počas odpočinku dbá učiteľka na primerané oblečenie detí. Zabezpečí pravidelné vetranie, ktoré neohrozí zdravie detí ( mimo detí – v časti, kde sú umiestnené stoly ). Od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku. Odpočinok sa realizuje v závislosti od potrieb detí s minimálnym trvaním 30 min. So staršími deťmi najmä 5 – 6 ročnými, je vhodné zvyšnú časť odpočinku venovať pokojnejším hrám a výchovno-vzdelávacím činnostiam, napríklad čítaniu rozprávok, grafomotorickým cvičeniam, občasnému pozeraniu detských filmov atď. Dĺžka odpočinku v jednotlivých triedach je uvedená v denných poriadkoch.

 

Organizácia krúžkovej činnosti

Krúžková činnosť v materskej škole sa realizuje s prihliadnutím na usporiadanie dňa detí. Záujmové krúžky sa realizujú pod vedením lektorky, ktorá má spôsobilosť vykonávať záujmové aktivity s deťmi. Za obsah a kvalitu realizovania krúžkovej činnosti sú zodpovedná kvalifikovaná lektorka, ktorá na začiatku školského roka predloží riaditeľke materskej školy na schválenie plán činnosti. Krúžková činnosť sa organizuje na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu. V plnej miere zodpovedajú za zdravie a bezpečnosť detí. Tieto aktivity sa uskutočňujú  s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. V prípade rozvedených zákonných zástupcov MŠ získava súhlas od zákonného zástupcu, ktorému je dieťa súdom zverené do výlučnej osobnej starostlivosti, lebo v uvedených aktivitách nejde o podstatné otázky výchovy dieťaťa a teda nie je nevyhnutný súhlas druhého zákonného zástupcu.

 

Organizácia ostatných aktivít :

Výlet alebo exkurzia sa organizuje na základe plánu práce školy a informovaného súhlasu zákonného zástupcu, najviac na jeden deň s prihliadnutím na bezpečné, hygienické a fyziologické potreby detí  a so zabezpečením teplého obeda pre detí. Pred uskutočnením  výletu, alebo exkurzie pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom organizačne zabezpečí prípravu a priebeh týchto aktivít vrátane poučenia zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti a ochrane zdravia. O tom vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia všetky dospelé zúčastnené osoby svojím podpisom. Na výlety a exkurzie s deťmi predškolského veku sa môžu použiť aj hromadné dopravné prostriedky. Riaditeľka písomne oznámi zriaďovateľovi organizovanie podujatia.

 

Úsporný režim chodu materskej školy:

V prípade neprítomnosti učiteľky sa deti rovnomerne rozdelia do ostatných tried tak, že počet detí v triede musí byť v súlade s určeným počtom podľa zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní  /školský zákon/. Ak je počet detí vyšší, riaditeľka (príp. učiteľka poverená zastupovaním) zabezpečí zastupovanie potrebného počtu učiteliek. O spájaní tried môže rozhodnúť riaditeľka aj v prípade nízkeho počtu detí (chorobnosť, prázdniny).

Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov v prípade nízkej dochádzky detí do materskej školy z dôvodu zvýšenej chorobnosti, hlavne v zimných mesiacoch. Spájajú sa tie triedy, kde je to ekonomický najvýhodnejšie. Pri rozhodnutí o spájaní tried sa dbá na zabezpečenie kvalitnej výchovy a vzdelávania. O tom, že sú deti delené do iných tried, sú rodičia informovaní písomným oznamom na dverách triedy. Súčasťou oznamu je zoznam detí a trieda, do ktorej bolo dieťa dočasne zaradené. Delenie detí je riešené operačne, a to v závislosti od počtu prítomných detí.

Nadbytok zamestnancov v takomto prípade riaditeľka rieši udelením náhradného voľna alebo čerpaním dovolenky. V prípade neprítomnosti pedagóga môže riaditeľka školy nariadiť zastupovanie. Zastupujúcemu pedagógovi tým vzniká nárok na náhradné voľno. .Pedagogický zamestnanec môže odmietnuť zastupovanie len v prípade, ak je objednaný na lekárske vyšetrenie, o ktorom zamestnanec riaditeľa informoval vopred. Zamestnanec , ktorý zastupoval, je povinný zapísať nadčas do dochádzkového listu.

 

Fotografovanie a filmovanie detí

Počas školského roka prebieha v MŠ  fotografovanie aj filmovanie detí.  Fotografovanie fotografom, fotografovanie pani učiteľkami, rodičmi na rôznych akciách ,ako je Deň Vitamínov, Mikuláš, MDD, tablo predškolákov, divadielka a iné akcie. Niektoré fotografie a videozáznamy budú zverejňované na internetovej stránke, v obecnej vitríne, obecnom spravodaji, na table MŠ a dokumentačnej archivácií . Rodičia, ktorí nesúhlasia s fotením, filmovaním a uverejňovaním fotografií a videí svojich deti to písomne vyjadria v informovanom súhlase, na začiatku školského roka.

 

Vykonávanie pedagogickej praxe v materskej škole

Študentky stredných a vysokých škôl, ktoré majú záujem o vykonávanie pedagogickej praxe počas školského roka, sa hlásia u riaditeľky MŠ.

Riaditeľka školy:

poučí študentky o BOZP na pracovisku, o čom vypracuje písomný záznam s podpismi poučených,

oboznámi študentky so Školským poriadkom materskej školy a školskou dokumentáciou,

zaradí študentky do tried.                                                 

 

4.Bezpečnosť a  ochrana zdravia detí a  ochrana

   pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou a násilím

 

4.1 Bezpečnosť a ochrana zdravia detí

          Podľa § 8 ods.1 vyhlášky o materských školách za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie zodpovedá riaditeľ školy. Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa podľa §8 ods.2 zodpovedajú pedagogickí zamestnanci MŠ, od prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi.

Ak krúžkovú činnosť vykonáva so súhlasom zákonných zástupcov lektor, za bezpečnosť detí zodpovedá lektor.

Za dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov v priestoroch MŠ a ochranu zdravia detí zodpovedajú aj prevádzkoví zamestnanci, a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne. Kontrolu bezpečnosti na pracovisku, zistenie nedostatkov, používanie ochranných pracovných pomôcok vykonáva bezpečnostný technik.

Na vychádzke nemôže  mať pedagogický zamestnanec viac ako 21 detí od štyroch do piatich rokov alebo 22 detí starších ako päť rokov. MŠ. S triedou s deťmi mladšími ako tri roky, s deťmi vo veku od troch do štyroch rokov a s deťmi so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje vychádzka detí vždy za prítomnosti dvoch zamestnancov.

 

Materská škola je pri výchove a vzdelávaní a pri činnostiach súvisiacich s výchovou a vzdelávaním povinná:

v  prihliadať na základné fyziologické potreby detí.

v  v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú učitelia povinní zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálnopatologickými javmi, monitorovať zmeny v správaní detí a v prípade dôvodného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania či ohrozovania mravného vývinu dieťaťa bezodkladne riešiť problém v spolupráci s vedením školy, prípadne s pedag. – psycholog. Poradňou, kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru.

v  podľa § 24 ods.6 zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže byť v MŠ umiestnené len dieťa, ktoré:

                                   a) je spôsobilé na pobyt v kolektíve,

                                   b) neprejavuje príznaky prenosného ochorenia,

                                   c) nemá nariadené karanténne opatrenie.

 

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, vydá zákonnému zástupcovi dieťaťa všeobecný lekár pre deti a dorast, zákonný zástupca ho predloží spolu so žiadosťou do MŠ.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti predkladá zákonný zástupca dieťaťa pred prvým vstupom dieťaťa do MŠ a po neprítomnosti dieťaťa v MŠ dlhšej ako päť dní.

Ak dieťa počas dňa ochorie, učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí a informuje zákonného zástupcu, resp. splnomocnenú osobu.

Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá lektorka krúžku.

Elektrické spotrebiče, vypínače, zásuvky a elektrické vedenie musí byť zabezpečené proti možnosti použitia deťmi.

Evidencia úrazov

           Viesť evidenciu školských úrazov, ku ktorým došlo počas výchovno-vzdelávacej činnosti a pri činnostiach organizovaných školou. Ak dieťa utrpí úraz, ktorý nie je potrebné ošetriť lekárom, ošetrí ho učiteľka obvyklým spôsobom. Úraz a spôsob ošetrenia zaeviduje v zošite školských úrazov. Tento záznam dá rodičovi na podpis. Ak dieťa utrpí úraz, ktorý si vyžaduje ošetrenie lekárom, učiteľka sa ihneď skontaktuje s rodičom dieťaťa, s ktorým sa dohodne na ďalšom postupe. Ak je rodič nezastihnuteľný, odvedie dieťa na lekárske ošetrenie, po návrate zaznamená úraz do zošita a rodičom odovzdá lekársku správu. V prípade úrazu, ktorý ohrozuje život dieťaťa, učiteľka požiada o privolanie prvej pomoci ktoréhokoľvek zamestnanca a dáva dieťaťu prvú pomoc. Ak dieťa potrebuje ošetrenie v nemocnici, učiteľka ho sprevádza až do príchodu rodičov. Taktiež úraz zaznamená v zošite.

Úraz sa eviduje aj elektronicky vo webovej aplikácií podľa metodického usmernenie č.4/2009 –R z 11.februára 2009 k zavedeniu jednotného postupu škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalosti, ktorou upresňuje postup zamestnancov MŠ pri vyšetrení, evidencií a registrácií školského úrazu a nebezpečnej udalosti.

Postup zamestnancov pri evidencii úrazov detí

Škola vedie evidencie registrovaných a neregistrovaných úrazov

Evidencia obsahuje:

Meno a priezvisko dieťaťa, ktoré utrpelo úraz

Deň. hodinu, charakter úrazu, miesto, kde  došlo k úrazu, stručný popis, ako došlo k úrazu

Svedkov úrazu, meno a priezvisko ped. zamestnanca, ktorý vykonával dozor v čase vzniku úrazu, dátum zapísania úrazu do evidencie

Počet vymeškaných dní z dôvodu úrazu

Zdravotnú poisťovňu dieťaťa

Zariadenie, v ktorom bolo vykonané ošetrenie

Údaje z evidencie sa využívajú pri spisovaní záznamu o registrovanom školskom úraze a v prípade, ak sa následky prejavia neskôr.

Záznam do knihy evidencie úrazov spisuje pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva

v čase úrazu nad dieťaťom dozor. Ak to nie je možné, záznam spíše triedna učiteľka.

Záznam do knihy evidencie úrazov vykoná ped.zamestnanec v deň úrazu. Ak dieťa chýba menej ako 4 dni, tento úraz sa považuje za neregistrovaný školský úraz. Ak chýba 4 a viac dni, považujeme úraz za registrovaný.

Škola spisuje záznam o registrovanom školskom úraze najneskôr do 4 dní po oznámení vzniku registrovaného školského úrazu. Záznam o registrovanom školskom úraze spisuje podľa vzoru pedag. zamestnanec, ktorý vykonával v čase úrazu nad dieťaťom dozor. Ak to nie je možné, záznam spíše triedny učiteľ, ktorý úraz zaevidoval, a to najneskôr do 7.kalendárnych dní odo dňa vzniku úrazu. Záznam podpíše zákonný zástupca dieťaťa, učiteľka, ktorá záznam spísala a riaditeľka školy. Zamestnanec spisujúci záznam pozve k spísaniu záznamu zákonného zástupcu dieťaťa.

Záznam o registrovanom úraze dostanú: zákonný zástupca dieťaťa, škola, technik BOZP, poisťovňa, v ktorej má škola vybavené úrazové poistenie žiakov.

Vo veci finančného odškodnenia školského úrazu od poisťovne ďalej koná riaditeľka školy v spolupráci so zákonným zástupcom dieťaťa.

 

Opatrenia v prípade pedikulózy

         Pedikulóza sa vyskytuje u všetkých vekových skupín, najmä u detí. Pôvodca pedikulózy je voš detská, ktorá parazituje iba na človeku. Šíri sa hlavne pri priamom styku, ale aj prostredníctvom predmetov( hrebeňov, čiapok, šálov, osobnej posteľnej bielizne). Na diagnostiku slúži dôkladná prehliadka vlasov, pri ktorej hľadáme hnidy a vši, hlavne za ušnicami a v zátylku.

 

Prevencia pri výskytu zavšivavenia:

rodič, ktorý zistí zavšivavenie dieťaťa, ohlási túto skutočnosť učiteľovi a riaditeľke MŠ

hromadný výskyt pedikulózy hlási riaditeľka MŠ na odbor epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

           Opatrenia v kolektíve:

Ak učiteľky v triede zistia výskyt pedikulózy, prezrú deťom hlavy, upozornia a poučia rodiča aké opatrenia má zaviesť v rodine

Každé dieťa má svoj vlastný uterák a hrebeň

Ak sa do 21 dní od prvého výskytu vši v kolektíve neobjavia, ohnisko možno považovať za skončené.

Ak sa v priebehu 21 dní objavia vši aj u ďalších detí v kolektíve, vykonajú sa represívne opatrenia ako pri hromadnom výskyte.

Pri hromadnom výskyte triedny učiteľ čo najskôr ( do 48 hod.) zvolá rodičovské združenie, kde si rodičia spoločne s pedag. zamestnancami určia presný termín, kedy sa vykoná dezinfekcia.

 

Opatrenia, ktoré je nutné vykonať:

U všetkých detí a pedagógov v triede a ich všetkých rodinných príslušníkov je nutné umyť vlasy šampónom proti všiam dostupným na trhu

Osobnú a posteľnú bielizeň je nutné vyvariť, resp. vyprať pri vysokých teplotách, dôkladne vysušiť a vyžehliť.

Čiapky, šály, šatky a iný odev, ktorý nie je možné vyvariť, je nutné vyprať min. v 2 cykloch pri doporučených teplotách, dôkladne vysušiť, vystaviť účinkom slnečného žiarenia, prípadne postriekať prípravkom Biolit na lezúci hmyz.

Matrace, žinenky používané v škole postriekať Biolitom, dôkladne vyvetrať, vystaviť účinkom slnečného žiarenia a min. 3 – 4 dni nepoužívať.

Predmety prichádzajúce do priameho styku s vlasmi (hrebene, kefy) vydezinfikovať v roztoku s obsahom chlóru.

Každý člen kolektívu musí používať vlastné predmety osobnej hygieny

 

4.2 Ochrana pred sociálnopatologickými javmi

         V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú učitelia povinní zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálnopatologickými javmi, monitorovať zmeny v správaní detí a v prípade dôvodného podozrenia z fyzického a psychického týrania či ohrozovania mravného vývinu dieťaťa bezodkladne riešiť problém v spolupráci s vedením školy, prípadne s CPPPaP, kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru.

MŠ prijíma nasledovne opatrenia  proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog:

Primeranou formou informovať deti o existencii legálnych a nelegálnych drog a ich mimoriadne negatívnych účinkoch na zdravie človeka.

Viesť deti k zdravému životnému spôsobu, rozlišovaniu zdravých a nezdravých návykov pre život a zdravie.

Poskytovať deťom dostatok podnetov a možnosti realizácie prostredníctvom rôznych aktivít, a tým ich viesť k plnohodnotnému životu, kde by legálne či nelegálne drogy nemali svoje miesto.

Zabezpečiť v celom areáli školy prísny zákaz fajčenia.

Dbať na to, aby sa do budovy školy nedostali žiadne nepovolané osoby, a tým zamedziť možnosti zlých vonkajších vplyvov na deti.

Učiteľky sa budú zúčastňovať na školeniach s touto tematikou, prípadne študovať literatúru a ostatné materiály s tematikou drog a ich šírenia.

V prípade podozrenia na šírenie legálnych a nelegálnych drog v prostredí MŠ bezodkladne informovať kompetentných, ktorí vykonajú okamžité opatrenia.

                                                      

5.  Podmienky zaobchádzania s majetkom materskej školy

Pri každom svojvoľnom poškodení, alebo zničení majetku materskej školy sa bude požadovať úhrada  od zákonného zástupcu dieťaťa, ktoré poškodenie spôsobilo. Vzťahuje sa to aj na splnomocnenú osobu, ktorá prichádza do materskej školy pre dieťa.

Pokiaľ škoda vznikla  nedostatočným dozorom učiteľky nad dieťaťom,    náhrada škody sa od zákonného zástupcu dieťaťa nebude požadovať.

Vchod do materskej školy je zaistený zámkou. Kľúče majú pedagogickí zamestnanci, školníčka a upratovačka, ktoré ráno MŠ odomykajú a večer zamykajú a v priebehu prevádzky zodpovedajú za uzamknutie budovy. Vchod do ŠJ je zaistený zámkou, kľúče majú zamestnanci školskej jedálne a za uzamknutie vchodu zodpovedá pracovníčka, ktorá odchádza z pracoviska ako posledná.

V priestoroch materskej školy je bez sprievodu zamestnanca MŠ akýkoľvek pohyb cudzej osoby zakázaný .

Vetranie miestnosti na prízemí sa uskutočňuje len za prítomnosti zamestnanca materskej školy, po skončení prevádzky materskej školy je učiteľka povinná skontrolovať uzatvorenie okien.

Po ukončení prevádzky materskej školy je učiteľka povinná odložiť pomôcky na vopred určené miesto.

Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár v triede a ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si  zamestnanci plnia v zmysle popisu práce.

Po ukončení prevádzky materskej školy všetky priestory skontroluje a uzamkne školníčka alebo upratovačka.

 

      6. Dokumentácia materskej školy

 

 K riešeniu pedagogických problémov zvoláva riaditeľka školy pedagogické rady podľa potreby, alebo podľa vopred vypracovaného plánu.

 

V materskej škole sa vedie

- pedagogická dokumentácia:

Školský vzdelávací program

Triedna kniha

Osobný spis dieťaťa

Plán výchovno-vzdelávacej činnosti

Školský poriadok

 

- ďalšia dokumentácia

Štatút školy

Prevádzkový poriadok

Pracovný poriadok

Agendový protokol

Zápisnice z pedagogických a pracovných rád

Osobné spisy všetkých zamestnancov

Kniha návštev

Evidencia zamestnancov

Dochádzka

Školská kronika

Dokumentácia BOZP, úrazy detí, zamestnancov

 

 

                                                        Časť III.

                                            Záverečné ustanovenie

 

  • Školský poriadok materskej školy je spracovaný v súlade s/so:

zákonom č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

  • zákonom č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákonom č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • vyhláškou MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č.308/09
  • všeobecne záväzným nariadením obce Skalité.............. o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách a školských jedálňach,
  • pracovným poriadkom pre pedagogických a ostatných zamestnancov MŠ.

 

Školský poriadok školy sa vydáva na obdobie od .............................

Tento školský poriadok je účinný a platný dňom .................................a je záväzný pre zamestnancov MŠ, detí,  zákonných zástupcov detí navštevujúcich materskú školu a splnomocnené osoby.

Prerokované na pracovnej porade dňa:  ........................

Oboznámenie o vydaní a obsahu zákonných zástupcov detí na plenárnom ZRŠ dňa:................

Prekované Radou školy dňa: ........................................

Jeho platnosť je do schválenia nového školského poriadku. Zmeny a dodatky prijaté riaditeľom školy po ich podpísaní a prerokovaní oprávnenými zástupcami rodičov sú záväzné.

 

Sankcie za porušenie školského poriadku:

v  zo strany zamestnancov – postupuje sa v zmysle Zákonníka práce a Pracovného poriadku materskej školy

v  zo strany rodičov – preukázateľnou formou bude rodič upozornený na porušovanie školského poriadku, pokiaľ sa porušenie opakuje, je možné po opakovanom preukázateľnom porušení pristúpiť až k vydaniu rozhodnutia o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy.

 

5.     Derogačná klauzula

Zrušujúce ustanovenie

 

Vydaním tohto školského poriadku sa ruší predchadzajúci  Školský poriadok zo dňa ................

 

 

 

 

 

 

 

Budova je označená obdĺžnikovou tabuľou s nápisom a slovenským znakom.

                                             Materská škola

Materská škola nesie názov:

                                         M A T E R S K Á   Š K O L A

                                          Skalité - Ústredie č. 632  

 

So školským poriadkom boli oboznámení rodičia, pedagogickí a prevádzkoví zamestnanci MŠ.