ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

"OD JESENE DO LETA SPOZNÁVAME SVET"

 

I. Názov školského vzdelávacieho programu:

" Od jesene do leta spoznávame svet"

 

II. Vymedzenie vlastných cieľov  a poslania výchovy a vzdelávania

 

Výchova a vzdelávanie v našej MŠ bude vychádzať z poznania vývinových  osobitostí dieťaťa a jeho individuálnych schopností.

- uľahčiť adaptáciu na prostredie MŠ

- zabezpečiť plynulý prechod z MŠ do ZŠ

- rozvíjať grafomotorické zručnosti u detí s dôrazom na správny úchop grafického materiálu, so správnym sedením

- poznávať ľudové tradície a nárečie našej obce Skalité

- podporovať kladný vzťah k poznávaniu nového

- učiť sa prostredníctvom hry, bádania a priamych skúseností

- rozvíjať komunikačné schopnosti

- získavať základy digitálnych kompetencií

- spolupracovať so zákonnými zástupcami detí

- naučiť sa kooperovať v skupine, kolektíve

-posilňovať úctu k rodičom, starým rodičom a ostatným osobám

- prostredníctvom rôznych výtvarných techník rozvíjať cit pre umenie

- naučiť sa starať sa o svoje zdravie, chrániť ho

- naučiť sa vzájomnej ohľaduplnosti   a tolerancií

- rozvíjať environmentálne cítenie 

- vyjadrovať svoje myšlienky a názory

- osvojovať a zdokonaľovať si pohybové zručnosti

- rozvíjať predčitateľskú gramotnosť

- dosiahnuť optimálnu kognitívnu, senzomotorickú a sociálno-citovú  úroveň pre ďalšie vzdelávanie a život.

- rozvíjať hudobné, výtvarné a dramatické nadanie a svoj talent prezentovať aj mimo MŠ

III.  Stupeň vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním školského vzdelávacieho programu

 

Dieťa získa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v MŠ predprimárne vzdelanie. Ukončené je  spravidla v školskom roku, v ktorom do 30.8. dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

Predprimárne vzdelávanie môže dieťa ukončiť aj vtedy, ak nedovŕšilo šiesty rok veku, ale podľa vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast môže plniť povinnú školskú dochádzku. Jedná sa o predčasné zaškolenie dieťaťa na žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa. Dokladom o absolvovaní predprimárneho vzdelávania je osvedčenie, ktoré vydáva MŠ Skalité- Ústredie.

IV.  Vlastné zameranie MŠ

 

Zameranie MŠ bude bližšie zamerané na dané ciele:

-priblížiť dieťaťu ľudové tradície a nárečie obce Skalité

- rozvíjať u dieťaťa environmentálne cítenie

- viesť dieťa k uplatneniu svojej tvorivosti a fantázie  pomocou rôznych výtvarných techník

- umožniť dieťaťu prezentovať svoj talent aj mimo MŠ

- učiť dieťa prostredníctvom zážitkov a skúseností

- utvárať priaznivú sociálnu klímu

- pri hyperaktivite vytvoriť priestor pre zmysluplnú aktivitu ( využívať aktivitu a nie ju tlmiť)

- pri agresivite hľadať dôvod správania dieťaťa a snažiť sa získať jeho dôveru

- uspokojovať individuálne potreby dieťaťa  a umožniť mu byť šťastným

- umožniť dieťaťu prejaviť emócie

- prezentovať výchovno- vzdelávací proces pred verejnosťou – „ Deň otvorených dverí“ , spoločné aktivity a obecné slávnosti

- spolupracovať s rodinou  - spoločné podujatia, informovanosť, poradenská činnosť

- spolupracovať s kultúrnym strediskom a CVČ Skalité – verejné vystúpenia

- spolupracovať so zriaďovateľom – pri údržbe MŠ a jej areálu

- využívať multifunkčné ihrisko v areáli MŠ z hľadiska prevencie voči civilizačným chorobám ktoré sú často podmienené práve nedostatkom pohybovej aktivity

- využívať digitálne technológie a učebné pomôcky vo  výchovno-vzdelávacom procese

Pri spracovaní profilácie sme vychádzali z podmienok MŠ a z požiadaviek štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách schváleného 6.7.2016 MŠVVaŠ SR, ktorý ustanovuje základné požiadavky štátu na poskytovanie inštitucionálneho predprimárneho vzdelávania.

V. Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania

 

Dĺžka dochádzky dieťaťa do našej MŠ je  spravidla niekoľkoročná (2- 4 ročná), ale i jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Výchova a vzdelávanie je v našej MŠ celodenná, ale v prípade záujmu rodičov poskytujeme aj poldennú formu výchovy a vzdelávania.

VI. Učebné osnovy

 

Učebnými osnovami školského vzdelávacieho programu našej MŠ sú vzdelávacie štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí Štátneho vzdelávacieho programu  pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

Východiská plánovania: 

- učiteľka rannej zmeny vypracuje plány aj pre kolegyňu popoludňajšej zmeny (vzájomná konzultácia).

-  výchovno- vzdelávaciu činnosť plánujeme týždenne

- plánujeme cielené vzdelávacie aktivity

- obsah a forma plánu výchovno- vzdelávacej činnosti je plne v kompetencií učiteliek  na triede

- v rámci plánovania dochádza k vzájomnému prelínaniu vzdelávacích oblasti

- učiteľky vychádzajú pri plánovaní z poznania aktuálnej úrovne detí

témy výučby nemáme dané, volia si ich učiteľky na triede po vzájomnej konzultácií, zohľadňujú sa pri tom záujmy a potreby detí, časová ohraničenosť tém závisí od učiteliek na triede po vzájomnej konzultácií

- učiteľka pri plnení výchovno- vzdelávacej činnosti vychádza z materiálno- technických a priestorových podmienok

- v čase letných prázdnin sa výchovno vzdelávacia činnosť plánuje a realizuje výlučne formou voľných hier detí

- výkonové štandardy ku ktorým z dôvodu ich priebežného dosahovania v prirodzených každodenných situáciách nie je potrebné  (na druhej strane však ani zakázané) zámerne plánovať cielené vzdelávacie aktivity

- aktívne a spontánne nadväzuje rečový kontakt s inými osobami – deťmi i dospelými

- reaguje na neverbálne signály (gestá, mimiku), udržuje očný kontakt, hlasnosť prejavu prispôsobuje situácii

- používanie jazyka prispôsobuje sociálnym situáciám a vzťahom

- pozná a dodržiava základné pravidlá vedenia dialógu

- predstaví sa deťom i dospelým, oslovuje menom rovesníkov v triede, pozná mená učiteliek v triede

- nadväzuje adekvátny sociálny kontakt (verbálny i neverbálny) s inými osobami – deťmi i dospelými

- volí vhodný pozdrav vzhľadom na aktuálnu situáciu a odzdraví primerane situácii

- používa prosbu, poďakovanie, ospravedlnenie vzhľadom na aktuálnu situáciu

- rešpektuje dohodnuté pravidlá spoločensky prijateľného správania

- správa sa ohľaduplne k deťom i dospelým

- spolupracuje v skupinovej činnosti na základe osobnostných predpokladov

 - sústredí sa na činnosť na základe zapojenia vôľových vlastností

- dokončuje individuálnu alebo skupinovú činnosť

- reaguje spoločensky prijateľným spôsobom na aktuálne prejavy emócií – pozitívne i negatívne

- opíše aktuálne emócie

- v dialógu vie vypočuť iných (deti i dospelých)

- rozlišuje vhodné a  nevhodné správanie

- požiada o pomoc, keď si to situácia vyžaduje a poďakuje za pomoc od druhých

- poskytne iným pomoc

- obdarí druhých

- podelí sa o veci

- ocení dobré skutky

- presadzuje sa v hre alebo v činnosti spoločensky prijateľným spôsobom

- nenásilne rieši konflikt

- odmieta nevhodné správanie

-  uvedomuje si na elementárnej úrovni dôsledky svojho správania

- pozná na elementárnej úrovni svoje práva a splniteľné povinnosti

- má osvojené základné hygienické návyky (použitie toalety a toaletného papiera, umývanie rúk po použití toalety, umývanie rúk pred jedlom a po zašpinení sa atď.)

- ovláda základné sebaobslužné činnosti

- aktívne sa zúčastňuje na príprave stolovania (desiata, obed, olovrant), používa príbor a dodržiava čistotu pri stolovaní

- udržiava poriadok vo svojom okolí

VII. Vyučovací jazyk

 

Vyučovacím jazykom v ktorom sa realizuje predprimárne vzdelávanie v našej MŠ je štátny jazyk na území Slovenskej republiky- jazyk slovenský .

VIII. Spôsob a podmienky ukončenia výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získaní vzdelaní

 

Dokladom o získanom stupni vzdelania v MŠ je Osvedčenie a absolvovaní predprimárneho vzdelávania v jazyku slovenskom. Dieťa ho získa absolvovaním posledného ročníka predprimárneho vzdelávania v MŠ. Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania sa vydáva na predpísaných tlačivách schválených MŠVVaŠSR. Údaje na dokumente sa musia zhodovať s údajmi, ktoré sú uvedené v príslušnej pedagogickej dokumentácii o dieťati. Za zhodu údajov a správnosť vyplnenia zodpovedá riaditeľka MŠ. Podpis riaditeľky MŠ je vlastnoručný a je na ňom okrúhla červená pečiatka. Na osvedčení je zakázané údaje opravovať. Vydaniu osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania nepredchádza žiadne hodnotenie dieťaťa. Deťom o ktorých MŠ má informácie, že budú mať odložené plnenie povinnej školskej dochádzky a budú MŠ v nasledujúcom školskom roku navštevovať,sa osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania nevydá. Slávnostné odovzdanie osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania prebieha na Obecnom úrade v spolupráci so zriaďovateľom za prítomnosti rodičov formou Rozlúčky s predškolákmi. V prípade ukončenia dochádzky do MŠ v priebehu školského roka, zákonný zástupca predloží riaditeľke MŠ žiadosť a ukončenie dochádzky do MŠ.

IX.  Personálne zabezpečenie

 

            Edukačný proces v našej MŠ zabezpečuje 8 pedagogických zamestnancov, ktorí spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti v súlade s platnou legislatívou. Všetky učiteľky v MŠ sú kvalifikované. Väčšina z nich má ukončené úplné stredné odborné vzdelanie v požadovanom odbore. Prevláda u nich výtvarné nadanie. Všetci zamestnanci sa aktívne zdokonaľujú a prehlbujú svoje profesijné kompetencie v rámci kontinuálneho vzdelávania a samoštúdiom. Riaditeľka školy absolvovala funkčné vzdelávanie.

X. Materiálno- technické a priestorové podmienky

 

Materská škola Skalité Ústredie č. 632 je umiestnená  v centre obce Skalité. V jej budove sa nachádza obecná knižnica a školská jedáleň, ktorá zabezpečuje stravovanie pre deti a zamestnancov MŠ a žiakov ZŠ Andreja Svorada a Benedikta a pre cudzích stravníkov. Naša MŠ je štvortriedna a každá trieda je dostatočne vybavená materiálom na rozvoj jemnej motoriky, logického myslenia, na rozvoj tvorivosti, kreativity a fantázie detí, pracovnými, výtvarnými materiálmi či hudobnými nástrojmi. V každej triede v MŠ sa nachádza  interaktívna tabuľa s príslušenstvom, detskou knižnicou  s knihami a časopismi. MŠ je vybavená informačno- komunikačnými pomôckami – fotoaparáty, notebooky, bee- bot včely, laminovačka, tlačiarne a podobne. K dispozícií je sklad učebných pomôcok s rozmanitými pomôckami a telovýchovným náradím. Vo všetkých triedach  je nový nábytok.

 Exteriér MŠ je oplotený a v školskej záhrade sa nachádzajú pieskoviská, kolotoče, preliezačky, hojdačky, záhradný domček a altánok. Súčasťou je aj bylinková záhradka. V areáli MŠ sa nachádza aj multifunkčné ihrisko.

XI. Podmienky na zaistenie bezpečnosti  ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

 

V MŠ sa v pravidelných požadovaných intervaloch vykonávajú revízie a kontroly  technických zariadení. Taktiež sa vykonáva oprava a údržba zistených poškodení týchto zariadení. Tieto pravidelné údržby a prehliadky prispievajú k bezproblémovému chodu MŠ a k vytvoreniu podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany detí, ako aj pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Zamestnanci sa v pravidelných intervaloch zúčastňujú na školení BOZP a protipožiarnej ochrane, ktoré vykonáva autorizovaný bezpečnostný technik. Zistené závady sa odstraňujú okamžite, alebo počas prázdnin. Problematika zistenia BOZP je dôležitou súčasťou výchovy a vzdelávania. Prostredníctvom  výchovno- vzdelávacej činnosti sa deti učia chrániť si svoje zdravie a zdravie iných a riešiť na elementárnej úrovni situácie ohrozujúce ich zdravie.

XII.  Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí

 

Cieľom hodnotenia detí nie je porovnávať ich navzájom. Jeho cieľom je porovnať dieťa, aké pokroky urobilo vo svojom vývoji a ako napreduje. Na toto hodnotenie slúži diagnostika, ktorá zaznamenáva dosiahnutú úroveň schopností, vedomostí a zručností dieťaťa. Vykonáva sa na začiatku školského roka, ako aj v jeho priebehu a na jeho závere. Súčasťou pedagogickej diagnostiky je súbor prác - portfólio.

Portfólio slúži ako dokument poskytujúci pohľad o rozvoji osobnosti dieťaťa v jednotlivých oblastiach. Tiež slúži ako podklad pre vstupnú, priebežnú a výstupnú diagnostiku. Využívame pozitívnu orientáciu hodnotenia kde vyzdvihujeme to ako dieťa napreduje, neupozorňujeme ho na nedostatky. Vo výchovno- vzdelávacej činnosti dbáme na objektívne sebahodnotenie detí.

Využívame aj neformálne hodnotenie pri pozorovaní bežných činnosti v triede a konzultácie s rodičmi.

Metódy hodnotenia detí

Medzi najfrekventovanejšie metódy využívané v našej výchovno- vzdelávacej činnosti

patria:

Ø  Pozorovanie činnosti dieťaťa

Ø  Rozhovor

Ø  Analýza produktov detí

Ø  Hodnotenie grafickej úrovne a zručností

Ø  Slovné hodnotenie

Ø  Portfólio

XIII. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy

 

Hodnotenie zamestnancov v rámci školy uskutočňuje riaditeľka MŠ priebežne ako aj v záverečnom hodnotení . Zamestnanci budú kontrolovaní na základe

- pozorovania (hospitácií)

- rozhovoru

-kritéria hodnotenia: aktívny, tvorivý a pozitívny prístup k deťom a celého kolektívu 

-kontrolnú činnosť plnenia štandardov zo ŠkVP bude uskutočňovať riaditeľka MŠ, alebo ňou poverený zamestnanec

- úroveň spolupráce učiteľa v triede a spolupráca s kolektívom

- záujem o ďalšie vzdelávanie

- zavádzanie nových metód do vzdelávacieho procesu

-zodpovedný prístup k vytváraniu bezpečného prostredia pre deti

- kvalita plnenia osnov školského vzdelávacieho programu

- zodpovedné plnenie pridelených úloh

- zodpovedné vypĺňanie potrebnej dokumentácie

- úroveň riadenia výchovno- vzdelávacieho procesu

- sebahodnotenie

Vnútorný systém hodnotenia a kontroly je spracovaný v Pláne vnútroškolskej kontroly.

XIV. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov

 

Účelom vzdelávania pedagogických zamestnancov je rozširovanie si odbornej a pedagogickej spôsobilosti v súlade s cieľmi školského vzdelávacieho programu. Problematika kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov je rozpracovaná v ročnom pláne kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov. Je potrebné sledovať stránky s ponukami kontinuálneho vzdelávania napríklad : www.minedu.sk, www. mpc.sk a iné. V MŠ bude prebiehať vzdelávanie formou metodického  združenia, vzájomných hospitácií, pomocou novozakúpenej literatúry, samoštúdiom, vyhľadávaním informácií a vzájomným odovzdávaním si poznatkov zo vzdelávania.